Projekti

Laika posmā no 2010. gada oktobra līdz šim brīdim Biedrība „Dienas aprūpes centrs „AGATE” ir piedalījies sekojošos projektos un iepirkumos:

 • 2020. 1.jūlijs sadarbībā ar SIA ”Dauseb” realizē projektu IeVP vajadzībām (supervizora pakalpojumi) ”Resocializācijas sistēmas effektivitātes paaugstināšana” Nr. 9.1.3.0/16/I/001
 • 2019.gada 8.jūlijs “”Interreg” Latvija-Lietuva “Innovative social services program for seniors creation and integration in Lithuania and Latvia cross-border region”
 • 2018 augusts – 2019.decembris ” Par psihologu pakalpojumu nodrošināšanu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes un Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes vajadzībām”
 • ESF „1.4.1.2.4. „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos”, „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Dienas aprūpes centrā „AGATE”” (pakalpojums paredzēts pensijas vecuma klientiem ar diagnozi demence, maznodrošinātām, nepilnām ģimeņu bērniem, bezdarbniekiem, invalīdiem)
 • NVA „Preventīvā bezdarba samazināšanas pasākuma „Karjeras konsultācijas” individuālās un grupu karjeras konsultācijas” (maznodrošinātām, nepilnām ģimeņu bērniem, bezdarbniekiem, invalīdiem)
 •  „Labie darbi.lv” 14.projektu konkursa atlases kārtā
 • The British Chamber of Commerce in Latvia, project „Long term unemployed is able to get a job”
 • ESF „1.5.2.2. Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana, projekts „Ar demenci slimo pacientu aprūpes centru apvienības izveide NVO kapacitātes stiprināšanai”
 • Biedrības „Dienas aprūpes centra „AGATE” sadarbībā ar „Latvijas Psihologu un Psihoterapeitu Asociāciju” izveidoja un ieviesa inovatīvas darba metodes darbā ar pensijas vecuma klientiem, kuriem ir diagnoze demence
 • NVA, Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros”1.atlases kārtas „Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” pasākumi
 • NVA, Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 2. atlases kārtas „Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” pasākumi, „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai
 • “Projektu banka” – “Bērniem, pusaudžiem “Uzzīmē, izveido, nofilmē savu Latviju!””
 • ,,4finance fonds Labie Darbi’’
 • Indiego “Methodological material “Methodological materials for workers / professionals who work with people with dementia every day”
 • Crowdfunden “The Angel Guarding house”
 • Valsts programma ” Psiholoģiskās palīdzības sniegšanu adoptētājiem, audžuģimenēm, aizbildņiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, bez vecāku gādības palikušiem bērniem, arī pēc pilngadības sasniegšanas, (ar bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldību bērnu tiesību aizsardzības speciālista norīkojumu) un atzinumu sniegšanu bāriņtiesām” (2 gadi)
 • Sadarbībā ar NVA “ESF projekts „Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001. Atbalsta pasākums „Psihologu un psihoterapeitu individuālās un grupu konsultācijas” (2 gadi)
 • SIF, Nevalstisko organizāciju projektu programma, mikroprojekts “Support for seniors with a diagnosis of dementia in Riga!”
 • Dienas aprūpes centrs “AGATE” sadarbībā ar biedrību “Seniori un jaunatne” piedalās projektā  “Scenogrāfijas konkursu “Sapņu istabas radīšana””
 • Sadarbība ar Maskavas animatoru/režisoru grupu – bērnu, jauniešu nometņu organizēšana (2015.gads)
 • Biedrības „Dienas aprūpes centra „AGATE” sadarbībā ar „Latvijas Psihologu un Psihoterapeitu Asociāciju” piedalījās projektu konkursā „PROJEKTU KONKURSI – EEZ Finanšu instruments 2009-2014 – 3.atlase „Nevalstisko organizāciju projektu programma 2009-2014
 • Dalība iepirkumā „Par psihologu pakalpojumu nodrošināšanu Valsts policijas struktūrvienību vajadzībām” līdz 2020. gadam